Skoleprojekt – Resultater

De sansemotoriske testresultater viste signifikant forbedring på alle områder. Ustabil kinæstesisans (muskel-ledsans) sås hos alle 12 børn ved projektets start og hos 5 børn ved projektets afslutning. Nedsat finmotorik sås hos 9 børn ved projektstart og hos 2 børn ved projektafslutning. Symmetrisk tonisk halsrefleks var uintegreret hos 10 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Krydsbevægelser var uintegreret hos 10 børn ved start, hos 3 børn ved slut. Der var urytmisk kravl hos alle 12 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Besværet løb sås hos 11 børn ved start og hos 2 børn ved slut (1 barn har klumpfødder og havde ikke forudsætninger for bedring). Overreagerende taktilsans (følesans) sås hos 8 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Over- eller underreagerende vestibulærsans (balance) sås hos alle 12 børn ved start og hos 2 børn ved slut. 3D-synet var nedsat hos 8 børn ved start og hos 4 børn ved slut. For alle 4s vedkommende vat det kun let nedsat ved slut. Hæmmede øjenbevægelser sås hos 11 børn ved start og hos 3 børn ved slut.

Martine 10 år
Martine 10 år

På det kognitive område var der ligeledes signifikante forbedringer. Udtalt svækket opmærksomhed fandtes hos 8 børn ved projektstart og hos 3 børn ved projektafslutning. Markant svækket koncentration fandtes hos 8 børn ved projektstart og hos 2 børn ved projektafslutning. Indlæringsevnen var væsentligt svækket hos 5 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Problemløsningsevnen var udtalt svækket hos 5 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Evnen til at ræsonnere var betydeligt nedsat hos 6 børn ved start og hos 2 børn ved slut. Impulsstyringen var gennemgribende hos 9 børn ved start og hos 2 børn ved slut.

På det følelsesmæssige område sås en udtalt lav stresstærskel hos 8 børn ved projektstart og hos 0 børn ved projektafslutning. Her var den sænket til middel og for et enkelt barns vedkommende til høj. Hyppige ritualer udførtes af 4 børn ved start og af 0 børn ved slut. Meget ringe evne for venskabsknytning sås hos 4 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Urolig/ustabil søvn/mareridt sås hos 5 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Ekstraordinært kraftige reaktioner mange gange dagligt sås hos 10 børn ved start, hos 0 børn ved slut. Ekstraordinært behov for at få opmærksomhed sås hos 7 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Her var det sænket til et niveau lidt over middel. Manglende evne for hensyntagen til andre sås hos 5 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Sjælden eller kun lejlighedsvis forekomst af kærlig adfærd sås hos 6 børn ved start og hos 1 barn ved slut.

Marino med sin violin
Marino med sin violin

På området sociale og personlige kompetencer og trivsel afspejlede de positive resultater sig også. En høj grad af grænsesøgning sås hos 8 børn ved projektstart og hos 2 børn ved projektafslutning. En meget høj grad af trang til at bestemme sås ved start hos 7 børn og hos 1 barn ved slut. Sjælden/ middelaccept af de voksnes krav sås hos 10 børn ved start og hos 2 børn ved slut. De øvrige 8 havde nu altid accept. Meget svag ansvarsfølelse sås hos 5 børn ved start og hos 1 barn ved slut. Udtalt svag konfliktløsningsevne sås hos 7 børn ved start og hos 0 børn ved slut. Ringe eller middel social trivsel sås hos 9 børn ved start og hos 3 børn ved slut, heraf 2 middel og 1 ringe. Ringe personlig trivsel sås hos 8 børn ved start og hos 2 børn ved slut.

 

Sammenfattede resultater sansemotorik inkl. synsrelaterede kompetencer

Antal   børn ved   start Antal   børn ved   slut
Kinæstesisans,   ustabil

12

5

Finmotorik,   meget nedsat

  9

  2

Muskeltonus,   lav + hypermobilitet

   9

6

Symmetrisk tonisk halsrefleks, uintegreret

10

1

Krydsbevægelser,   uintegreret

10

3

Hasemuskler,   forkortede

11

5

Kravl,   urytmisk

12

2

Løb,   besværet

11

2

Taktilsans,   overreagerende

  8

2

Vestibulærsans,   over- el. underreagerende

12

2

3D-syn,   nedsat

8

4

Øjenbevægelser,   hæmmet

11

3

 

Sammenfattede resultater kognitivt fundament

Antal   børn ved   start Antal   børn ved   slut
Opmærksomhed,   svækket

8

3

Koncentration,   svækket

8

2

Indlæringsevne,   svækket

5

1

Problemløsningsevne,   svækket

5

2

Evne   til at ræsonnere, nedsat

6

2

Impulsstyring,   nedsat

9

2

 

Sammenfattede resultater følelsesmæssigt fundament

Antal   børn ved   start Antal   børn ved   slut
Stresstærskel,   lav

8

0

Ritualer,   hyppige

4

0

Tryghed, ringe eller middel

8

1

Venskabsknytning,   ringe

4

0

Søvn,   urolig, ustabil, mareridt

5

0

Ekstraordinært   kraftige reaktioner

10

0

Opmærksomhedsbehov,   ekstraordinært

7

0

Hensyntagen   til andre, ingen

5

0

Trøster   andre ved behov, aldrig

5

1

Kærlig   adfærd, kun af og til eller sjældent

6

1

 

Sammenfattede resultater social kompetence, personlige færdigheder, adfærd, trivsel

Antal   børn ved   start Antal   børn ved   slut
Grænsesøgende,   i høj grad

8

2

Bestemmende,   i høj grad

7

1

Accepterer   voksnes krav, sjældent eller ofte

10

2

Ansvarsfølelse,   svag

5

1

Konfliktløsningsevne,   svag

7

0

Social   trivsel, ringe eller middel

9

3

Personlig   trivsel, ringe

8

2

 

Konklusion

Projektets indsatsdel er forløbet over en periode på 4 måneder. Denne tidsbegrænsning har betydet, at det ikke har været muligt at opnå 100 % gennemgribende, vedvarende forbedringer i børnenes trivsel, funktionsniveau og indlæringsevne. Ikke desto mindre viser de detaljerede resultater, at der er opnået gennemgribende positive forandringer for alle børn.

Den divergerende træningsindsats er tydeligt afspejlet i resultaterne. De få, der næsten ikke har fået trænet, har ikke opnået væsentlig fremgang. Når der alligevel også er lidt fremgang at spore hos disse børn, må vi bl.a. tillægge det den træning, der dagligt er foregået i skolen.

Den signifikante forbedring af børnenes trivsel, funktionsniveau og indlæring skyldes dog ikke alene træningsindsatsen, men også drømmetemaet, som påbegyndte en proces med selvindsigt og kreativ forløsning hos børnene, samt forældres, læreres og pædagogers skærpede bevidsthed om børnenes følelsesmæssige tilstand og neurologiske funktionsniveau. Børnene har i endnu højere grad end før følt sig set, mødt og rummet med de vanskeligheder og udfordringer, de hver især havde. Og tilgangen til børnene har i højere grad været præget af et udviklingssyn.

Lærernes og pædagogernes indsats har haft stor betydning. Begge grupper har støttet optimalt op om projektet og har integreret projektets bestanddele i hverdagen som supplement til deres i forvejen effektive og dygtigt udførte specialpædagogik. Træner børnene videre efter projektafslutningen, og får de fortsat mulighed for støtte til selvindsigt og kreativ forløsning, vil der kunne opnås endnu bedre resultater.

 

Perspektivering

Projektet er blevet filmatiseret og blev med efterfølgende debat vist på 16 biblioteker landet over den 27. maj 2013.

Den 4. juni 2013 blev filmen vist i en 40 minutters version på TV2.

Projektgruppen har udviklet et

koncept for skoler og SFO’er

så projektets yderst gode resultater kan komme andre af landets børn/skoler til gavn. Læs om konceptet her

 

Se hele projektafhandlingen med detaljerede resultater her

 

Read the dissertation in English: RC – GB dissertation Lindevangskolen

 

Kontakt projektleder Jonna Jepsen for yderligere oplysninger her

 

Interventionsprojektet er støttet af FrederiksbergFonden og Den Faberske Fond.